De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) regelt de aansprakelijkheid van docenten, overig personeel, bestuur, ouders en vrijwilligers voor schade aan derden.

Verantwoordelijkheid school

De verantwoordelijkheid van de school strekt zich uit over alle schoolactiviteiten. Naast de activiteiten binnen het reguliere lesprogramma gaat het ook om schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, sportactiviteiten enz. Uitgangspunt is dat er tijdens de schoolactiviteiten voldoende toezicht is. De verantwoordelijkheid bij het rijden voor school (naar bijv. zwembad, theater e.d.) is een apart punt.

Aansprakelijkheid bij onrechtmatig handelen of nalatigheid

De school is alleen aansprakelijk als een ongeval het gevolg is van onrechtmatig handelen of nalatigheid van de school of van iemand die namens de school optreedt. 

Aansprakelijkheid bij sport en spel

Alleen in extreme situaties kunnen gedragingen tijdens bewegingsonderwijs als onrechtmatig worden gekwalificeerd. Ongevallen bij sport en spel vallen zelden of nooit in de aansprakelijkheidssfeer omdat deze activiteiten per definitie niet zonder risico zijn. Dit wordt maatschappelijk aanvaardbaar geacht en door deelneming aan de activiteit bij voorbaat geaccepteerd. De school moet wel voor deskundig toezicht zorgen.

Aansprakelijkheid bij buitenschoolse activiteiten

Bij schoolgebonden buitenschoolse activiteiten zijn scholen verplicht om te zorgen voor voldoende toezicht. Voldoende en kwalitatief goede begeleiding is van groot belang. Als er iets misgaat ligt de uiteindelijke juridische verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur. Toch is de situatie waarin een ongeluk gebeurt doorslaggevend voor wie er aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer er sprake is van onvoldoende toezicht (nalatigheid), kan de school aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig handelen. Er is dan sprake van een tekortkoming van de school.

Schade veroorzaakt door leerlingen

Schade die veroorzaakt wordt door leerlingen, wordt in eerste instantie verhaald op de ouders/verzorgers van de leerling. Mochten ouders/verzorgers geen aansprakelijkheids-verzekering hebben, dan adviseren wij om een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) af te sluiten. Voor leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers aansprakelijk zijn. Als ouders/verzorgers een aansprakelijkheidsverzekering hebben, dan kan de schade mogelijk op deze verzekering verhaald worden. Als de leerling 14 of 15 jaar is, is de ouder/verzorger ook aansprakelijk als deze redelijkerwijs in staat was het kind tegen te houden bij het veroorzaken van de schade maar dit niet heeft gedaan. Vanaf 16 jaar is de leerling zelf aansprakelijk.

Steeds meer kinderen zijn te zwaar. Overgewicht geeft veel risico’s op gezondheidsproblemen. Alleen diëten heeft vaak maar weinig effect. Eigenlijk helpt alleen een leefstijl verandering. Dit betekend gezonder eten én meer bewegen. Go4Fit! biedt deze complete aanpak.
Go4Fit! is een leuke en leerzame training in de strijd tegen overgewicht. Deze training is speciaal bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
In 10 weken tijd wordt er naar een gezonde leefstijl toegewerkt. De kinderen komen iedere week bij elkaar om te sporten en er wordt aandacht besteed aan gezond en lekker eten.
De kinderen worden begeleid door een diëtist en fysiotherapeut. De sportlessen worden door een beweegtherapeut verzorgd. Bij de training hoort ook een leerzame doe-map waarin interessante weetjes, recepten en huiswerkopdrachten staan.
Start: donderdag 27 november 2014
Tijd: 14.30 uur -15.30 uur
Waar: In de gymzaal van Praktijkschool Westfriesland, locatie Stede Broec
Kosten: €40,-
Wilt u meer weten over Go4Fit! of uw kind aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Sharyn Sligte.
Sharyn Sligte komt op 12 november tijdens de koffieochtend informatie en voorlichting geven over de training.Leerlingen (ouders) kunnen zich rechtstreeks opgeven bij Sharyn en bij Elly Faber
Diëtistenpraktijk Sharyn Sligte
info@sharynsligte.nl
0228-753526

Challenge Day

Om die scholen te bedanken voor hun moed, inzet en het geloof in ons concept hebben we het Challenge Day Keurmerk in het leven geroepen. Het wordt uitgereikt aan die scholen die structureel kiezen voor veiligheid en onderling begrip, en niet eenmalig iets doen om te voldoen aan de standaard-eisen. Het Challenge Day Keurmerk wordt uitgereikt aan scholen die dus meer dan 2 keer aan verschillende groepen in verschillende periodes een Challenge Day hebben aangeboden en het concept gedurende het hele jaar levend houden binnen hun school door middel van ons lespakket. Deze scholen ontvangen een certificaat en een doorzichtige tegel met het Challenge Day logo en de naam van hun school daarin gegraveerd. Zo worden leerlingen en docenten er iedere dag aan herinnerd hoe men graag met elkaar omgaat op school. Steeds vaker horen we van ouders dat ze hun kind op een school willen waar men Challenge Day in het systeem heeft. Ook daarom is dit handige overzicht.