Meer dan werken alleen

De Inspectie van het Onderwijs heeft op basis van een evaluatie van de opbrengstenbeoordeling in het praktijkonderwijs besloten over te gaan tot herziening van de huidige werkwijze. Uit deze evaluatie bleek dat de huidige opbrengstenbeoordeling enkele beperkingen kent.
 De belangrijkste beperking is dat de inspectie bij de huidige systematiek een ‘smalle blik’ op opbrengsten hanteert. De hoofddoelstelling van het praktijkonderwijs is om leerlingen voor te bereiden op zelfstandig functioneren en participeren in de maatschappij. Hierbij staan vier domeinen centraal: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Bij de huidige opbrengstbeoordeling worden alleen gegevens gebruikt met betrekking tot het domein ‘werken’. Voor de andere domeinen zijn (nog) geen gegevens beschikbaar. Daarnaast zijn er beperkingen in de kwaliteit van de gegevens en is er, in geval van kleine scholen, sprake van een zodanig klein aantal uitstromers dat niet-succesvolle plaatsing van één leerling een onevenredig groot effect heeft op het resultaat.

De focus komt te liggen op het onderwijsproces én de kwaliteitszorg.

De herziening houdt op de korte termijn in dat de inspectie scholen voor praktijkonderwijs gaat beschouwen als scholen waarvan de opbrengsten onbekend of niet goed vast te stellen zijn. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige werkwijze is dat de daadwerkelijke output minder zwaar meeweegt in de bepaling van het toezichtarrangement. Dit betekent dat de focus komt te liggen op het onderwijsproces én de kwaliteitszorg.

Voor de lange termijn werken wij aan het verbreden van de opbrengstnormen voor het praktijkonderwijs door er ook de domeinen wonen, vrije tijd en burgerschap bij te betrekken. Door in de toekomst ook de resultaten van scholen op de overige drie domeinen van het praktijkonderwijs bij de beoordeling te betrekken, proberen wij beter recht te doen aan de maatschappelijke opdracht van praktijkscholen.