Hoge zelfredzaamheid in West-Friesland


Hoge zelfredzaamheid in West-Friesland
afbeelding: Hoorn.nl
Nieuwe taken
West-Friesland maakt zich op voor een grote verschuiving van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wordt door het Rijk overgeheveld naar gemeenten en hierdoor ontstaat een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarbij wordt zelfredzaamheid en initiatief van de burger steeds belangrijker.

Onderzoek
De zeven West-Friese gemeenten wilden weten in hoeverre de bevolking klaar is voor deze verschuiving. Het onderzoek dat daartoe is opgezet heeft geleid tot de Sociale Kracht Monitor (SKM), waarin de eigen kracht, de kracht vanuit de omgeving en de voorzieningen zijn vastgelegd. Regio West-Friesland werkt samen aan het vormgeven van de decentralisaties binnen het sociale domein, waar deze verschuiving onder valt.

West-Friese zelfredzaamheid hoog
West-Friezen hebben een hoge mate van zelfredzaamheid. Uit het onderzoek blijkt dat negen op de tien inwoners van de regio zichzelf zowel binnen- als buitenshuis redt, al dan niet met behulp van anderen. Na het tachtigste levensjaar neemt deze zelfredzaamheid sterk af, vaak als gevolg van beperkte geestelijke- en fysieke gezondheid.

Niet zelfredzaam
Een op de tien mensen is niet zelfredzaam. Deze mensen ervaren de eigen kennissenkring als beperkt en zijn over het algemeen meer gebonden aan eigen dorp of wijk. Ondanks hun beperkingen zijn de niet-zelfredzamen toch actief. Bijvoorbeeld door lid te zijn van een vereniging, of deel te nemen aan sociale activiteiten in de wijk of kern. Bijna de helft van deze groep ontvangt mantelzorg. De mensen die dit niet ontvangen zijn vooral bang voor (te) hoge kosten, of weten niet waar zij terecht kunnen. Schaamte voor het vragen naar deze vorm van hulp maakt de top drie compleet.