Wet werken naar vermogen van de baan

30 mei 2012 – Het wetsvoorstel voor de Wet werken naar vermogen (WWNV) vindt geen doorgang. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota 2012 die op vrijdag 25 mei is gepubliceerd. In de nota staan de plannen die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben gemaakt om het begrotingstekort te beperken.
casus van de week
De gemeenten in de regio West-Friesland haddenen echter al eerder besloten om de plannen voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening even stop te zetten. De gemeenten wilden wachten totdat er meer zeker is over de vorm en toekomst van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV), waarvan deze plannen onderdeel uitmaken.
De gemeenten in de regio West-Friesland hebben het initiatief genomen om samen invulling te geven aan de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Invoering van de WWnV stond gepland op 1 januari 2013. Maar door de val van het Kabinet Rutte is het onduidelijk geworden of het wetsvoorstel in de huidige vorm in stand zal blijven.
Het nieuwe ‘Kunduz-akkoord’ dat op 26 april jongstleden is gesloten tussen VVD, CDA, D66, CU en GroenLinks voegt aan het regeerakkoord een aantal extra bezuinigingsmaatregelen toe en er worden een aantal maatregelen ingetrokken. De WWnV behoort tot de maatregelen uit het regeerakkoord waarover nog geen besluit is genomen. Omdat de Tweede Kamer eerder de wens uitsprak om de WWnV controversieel te verklaren, onderzoeken de demissionaire bewindslieden op dit moment of de WWnV in aangepaste vorm alsnog kan worden aangenomen door de Tweede Kamer.
Het ziet er naar uit dat er evenwel veel van de nieuwe regels ook in een nieuw te vormen kabinet overeind blijven.
Op de site van de Casuscoach vindt u voorbeelden (Casus van de Week) van hoe die regels eruit gaan zien.


Freezen doe je zo!
een groepje leerlingen hebben voor de hemelvaartvakantie het eiland gefreesd.
De grond ligt er weer lekker rul bij, klaar om beplant te worden! (Hier alle foto's)

.


Wat is de Indicatie Leerbeperking en waar is die goed voor?
In klas 3 of 4 krijgen de ouders en verzorgers van alle leerlingen een formulier  van het UWV GAK thuisgestuurd. Er zit een brief bij met uitleg, maar voor ouders die hem nog moeten ontvang hier alvast een toelichting.
Allereerst, het gaat niet over een uitkering of iets wat blijven aan een leerling blijft 'kleven'. Het is een tijdelijke voorziening die na 5 jaar weer vervalt. Het is ook vrijwillig, wanneer ouders er geen toestemming voor geven vragen we hem niet aan.
Leerlingen uit het Praktijkonderwijs hebben een leerbeperking, hierdoor kunnen ze geen diploma’s halen in het reguliere onderwijs, dat maakt dat ze moeilijke een arbeidsplek vinden. Vanwege deze achterstand, wordt voor de leerlingen van de Praktijkschool Westfriesland een indicatie leerbeperking aangevraagd. Door deze indicatie kunnen toekomstige werkgevers gebruik maken van de onderstaande regelingen en financiële tegemoetkomingen.

1.Premiekorting
Premiekorting maakt het voor bedrijven interessanter om werkzoekenden in dienst te nemen, die moeilijk een baan kunnen vinden. Als een bedrijf zo iemand in dienst neemt kan het premiekorting (belasting voordeel) krijgen.
 Dit betekent het volgende voor een leerling van onze school: 
met minimaal 50% van het minimumloon een premievrijstelling van totaal € 3402,- per jaar
met minder dan 50% van het minimumloon een premievrijstelling van totaal € 1814,- per jaar.
Deze premievrijstellingen gelden voor de duur van het dienstverband doch maximaal drie jaar en moet aangevraagd worden binnen een jaar na aanvang dienstverband.
2.WAO-premie
Het bedrijf hoeft zich geen zorgen te maken over de "kwetsbaarheid' van onze leerlingen, het UWV neemt de verantwoordelijkheid over bij arbeidsongeschiktheid. Voor de berekening van de gedifferentieerde WAO-premie (Pemba) wordt de betrokken werknemer de eerste 6 jaar niet meegerekend in geval van arbeidsongeschiktheid.
3. Ziektewet-uitkering (no-riskpolis)
Als werkgever moet een bedrijf voor een zieke werknemer ten minste 70% van het loon doorbetalen in de eerste 2 jaar van zijn ziekte. Voor werknemers met een ziekte of handicap (een zogenaamde arbeidshandicap) betaalt UWV een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling wordt vaak de no-riskpolis genoemd. De no-riskpolis geldt voor ziekmeldingen in de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst. Als de ziekte of handicap ernstig is, kan het bedrijf bij UWV een verlenging van deze periode aanvragen. UWV betaalt maximaal 2 jaar de Ziektewet-uitkering als een werknemer ziek wordt.
4.Loondispensatie:
Blijkt bij het werken binnen een bedrijf het functioneren, in vergelijking met andere werknemers (van gelijke leeftijd) in ruime mate af te wijken, dan kan de werkgever ontheffing vragen bij de bedrijfsvereniging om
niet het volledige wettelijke verplichte minimum- of CAO-loon te moeten betalen. Het percentage wordt in samenspraak met een arbeidsdeskundige van UWV-Gak bepaald. De betrokken werknemer krijgt een aanvulling d.m.v. een toegekende of aan te vragen Wajong uitkering. (vanaf 18 jaar).

Vakantie mogelijkheden