Recreatieschap Westfriesland

We gaan binnenkort aan de slag bij het recreatieschap Westfriesland,
samen met de medewerkers van de afdeling Groen- en Recreatiebeheer (GRB) Zij zorgen voor onderhoud van de recreatieterreinen (270 hectare) in West-Friesland die in beheer zijn van het RSW. Daarnaast zorgt GRB in opdracht van derden voor het beheer van een aantal werkprojecten (circa 11 hectare).
Gevarieerde werkzaamheden
GRB onderhoudt de stranden, de speel- en ligweiden, de dagrecreatieterreinen en het park- en speelmeubilair en het verzamelt en verwerkt recreatie- en zwerfvuil. GRB zorgt voor het onderhoud van fiets-, wandel- en vaarroutes met de bijbehorende afbakening en bebording. De lig- en speelweiden worden voor recreatief gebruik intensief gemaaid.
GRB plant bomen en struiken aan, onderhoudt deze houtopstand en zorgt voor gras en graasbeheer. Deels wordt op natuurlijke wijze beheerd, bijvoorbeeld door schapen te laten grazen, rietvelden en plas/drasbermen (moeras) te maaien en de vegetatie af te voeren. Natuurlijke principes worden gevolgd door bijvoorbeeld gefaseerd te maaien en op bepaalde plekken bomen weg te halen, waardoor de natuurwaarde wordt verhoogd. Ook wordt de oeverbescherming en de rietlanden ecologisch beheerd (bijvoorbeeld in het Egboetswater, het Streekbos en de Hulk).