nieuwsbrief Oktober 2010


Praktijkonderwijs, wat is dat?
Het praktijkonderwijs is in Nederland een van de vier vormen van voortgezet onderwijs.
Er zijn in Nederland 168 Scholen voor praktijkonderwijs (PrO). En er zijn 27.200 leerlingen. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. Voorheen waren dat de scholen voor vso-mlk (voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen).
Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Een klein deel stroomt door of haalt binnen het praktijkonderwijs niveau 1 van het mbo. Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens van 18 jaar.
Het praktijkonderwijs is voor leerlingen waarvan na onderzoek is gebleken dat zij recht hebben op deze vorm van voorgezet onderwijs. Het onderzoek richt zich op de intelligentie en er wordt een didactisch onderzoek afgenomen. Uit een didactischonderzoek van de leerling moet blijken dat hij of zij een leerachterstand heeft van tenminste drie jaar, gemeten vanaf groep 8 basisonderwijs. Het didactisch onderzoek bestaat uit testen op leesniveau, spelling, rekenen en begrijpend lezen.
Tijdens het vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt de leerling via stages, theorie- en praktijkvakken toegeleid naar arbeid of naar arbeid en aanvullende scholing. Praktijkonderwijs is er, naast het toeleiden naar arbeid, zeker ook op gericht de leerlingen competenties te laten ontwikkelen die zij na de school nodig hebben op het gebied van o.a. wonen, burgerschap en vrije tijdsbesteding.
Van de 168 zijn 58 scholen praktijkonderwijs verbonden aan VO-Scholengemeenschappen. Een klein aantal scholen voor praktijkonderwijs worden binnen een MBO georganiseerd. De term moet niet verward worden met praktijkscholen van MBO's of HBO's, lastig is dat sommige scholen voor praktijkonderwijs zich "Praktijkschool" noemen.